Experiències Cercle

Implantació de la signatura biomètrica a l’Hospital de Campdevànol

En els darrers anys els hospitals s’estan esforçant per digitalitzar la història clínica dels pacients per tal de simplificar processos i reduir els volum de paper dels arxius. La signatura biomètrica és una bona solució per atendre als ciutadans d’una manera ràpida, eficaç i segura.

L’Hospital de Campdevànol és l’hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població de referència de més de 26.000 persones. L’any 1983 l’Hospital fou acreditat per formar part del sistema sanitari català com a hospital comarcal, oferint serveis concertats amb el CatSalut. Actualment, l’Hospital està acreditat com a centre d’atenció hospitalària aguda i com a centre d’atenció sociosanitària.

Antecedents

L’Hospital de Campdevànol es trobava en un nivell molt alt de digitalització en el moment d’implantació del sistema de signatura electrònica a l’octubre de 2014. No obstant la signatura dels consentiments informats per les intervencions quirúrgiques, exploracions, administració de fàrmacs, autoritzacions de la LOPD i altres documents impedien assolir l’objectiu de digitalització d’històries clíniques i reducció de paper.

Un dels nostres objectius era reduir a zero els moviments d’històries clíniques en paper, tant d’entrada de documentació com de sortida”, Genís Rivera, director d’Informàtica de la Fundació Privada Hospital de Campdevànol.

Reduir els moviments d’històries clíniques en paper significaria simplificar els processos de gestió de documents facilitant-ne la classificació reduint errades.

Després d’analitzar opcions i alternatives i assessorar-se jurídicament de la validesa legal del projecte de la signatura biomètrica amb tauletes, l’Hospital va iniciar el projecte amb una prova pilot.

 

La solució implantada

El procés d’implantació de la signatura biomètrica va començar amb un programa pilot a l’octubre del 2014 en un servei mèdic de l’hospital per tal de valorar el procés i l’acceptació per part dels metges i pacients. En aquell moment es va utilitzar per a firmar la LOPD i els consentiments informats d’intervencions quirúrgiques al servei de cirurgia. Un cop finalitzada la prova pilot amb 800 documents signats l’acceptació per part dels metges, administratius i pacients fou molt bona.

A dia d’avui la signatura biomètrica està a totes les àrees mèdiques i l’Hospital de Campdevànol compta amb més de 10.000 documents digitals ja siguin consentiments de tot tipus o acceptacions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

La signatura biomètrica en tauletes que s’utilitza a l’hospital està classificada com a Signatura Electrònica Avançada, és a dir que està vinculada al signant de forma única i en permet la identificació. Tot i això, per garantir la seguretat de la signatura l’Hospital de Campdevànol disposa de hardware i software adequat i d’un servei extern de protecció de dades per a mantenir les firmes protegides i segures.

Les tauletes que s’utilitzen són capaces de mesurar dades biomètriques com el traç, la velocitat, l’angle i la pressió. El software permet que no només sigui la tauleta la que garanteixi la integritat i l’autenticitat entre el document i la signatura sinó que permet processar les dades capturades i la integració de la signatura al document final. La confirmació del document final a través del software es realitza a través de tres aspectes: la biometria, la criptografia i les evidències de context. La biometria és la base principal del sistema que recull les dades biomètriques i permet que un pèrit cal·ligràfic determini l’autenticitat de la signatura. A l’Hospital de Campdevànol el sistema que fan servir utilitza els estàndards ISO / IEC 19794-7 i ISO / IEC 29109-7: 2011 per a la codificació.

La criptografia es treballa mitjançant l’ús de certificats digitals i diversos algoritmes de xifrat garantint la confidencialitat, el xifrat de les dades biomètriques i la vinculació única de les dades al document. Per tant, demostra de manera fiable que les dades biomètriques no han pogut ser manipulades ni reutilitzades. El servei xifra la informació biomètrica i la incrusta al document utilitzant una clau pública i una privada. La clau privada es troba custodiada sota notari. S’utilitzen certificats d’un sol ús en lloc d’un de centralitzat, és a dir que per cada signant i signatura s’emet un únic certificat digital a nom del signant.

I per últim les evidències de context contribueixen a reforçar la prova amb elements addicionals al moment de la signatura complementant així la biometria i la criptografia de la mateixa. Són evidències de context el segell de temps per cada signatura o el dispositiu des del qual s’han realitzat.

A part dels aspectes tècnics de les tauletes i els processos de verificació que segueix la signatura, l’Hospital de Campdevànol disposa d’un servei extern com a tercer de confiança, que és qui disposa de les eines d’anàlisi pericial de la signatura de manera que no permet la manipulació per cap de les parts (metge, hospital o pacient).

 

Els beneficis

Per Genís Rivera, director d’informàtica de l’Hospital els objectius principals de la implantació de la signatura biomètrica eren l’eliminació d’arxiu d’històries clíniques en paper i la simplificació de processos. Rivera afirma que aquests han estat els principals beneficis.

Simplificar i automatitzar el procés de documentació de la signatura de la Llei Orgànica de Protecció de Dades ha permès evitar l’obertura de sobres d’història clínica, eliminar l’entrada de documents per a l’historial en paper, eliminar l’escaneig de documentació, agilitzar els processos i tenir alta disponibilitat de la documentació generada.

D’aquesta manera s’han evitat errors d’identificació en pacients, pèrdua de documentació o errors d’arxiu de material en paper.

A nivell de beneficis també és important destacar les garanties jurídiques que ofereix la signatura biomètrica tant pel pacient com pel metge. Amb aquest tipus de signatures es firmen documents inalterables on pacient i metge tenen la certesa que es signa el que es llegeix complint així la legislació.

 

El resum

“La utilització de les tauletes en el procés de signatura és extremadament simple. Realment ha estat sorprenent com tant els treballadors com els pacients han acceptat amb total naturalitat el fet de signar en una tauleta en lloc de en un paper” afirma Genís Rivera, director d’Informàtica de la Fundació Privada Hospital de Campdevànol.

L’ús de les noves tecnologies és cada vegada més, una realitat en tots els àmbits ja que en molts casos, permet una optimització dels recursos i una millora dels serveis.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply