Experiències Cercle

La digitalització de processos a Almirall

Almirall és una empresa farmacèutica amb presència directa a 21 països a través de 13 filials i amb més de 1.800 treballadors. Es tracta de la primera empresa espanyola en inversió en I+D segons el rànquing de l’informe Global Innovation 1000 realitzat per Strategy& l’any 2017.  La missió de l’empresa és oferir medicaments i dispositius mèdics de qualitat a través d’un programa d’investigació i desenvolupament y una xarxa de col·laboracions estratègiques.

 

Antecedents

En un primer moment fa uns tres anys, a nivell de digitalització de processos, les iniciatives van ser bastant tàctiques i funcionals, per exemple, a l’àrea comercial es va fer un full de ruta per millorar el màrqueting multicanal, millorant la segmentació de clients, adaptant els missatges al perfil dels diferents segments, unificant les dades mestres per tal de poder tenir una visió unificada de cada client, etc.

Les àrees de fabricació i R&D també van dur a terme els seus plans però no hi va haver un nexe d’unió i no van passar de proves de concepte amb un impacte limitat en els resultats de la companyia.

Posteriorment, els objectius s’han anat clarificant i coordinant, enfocant-se en dos àrees principals de negoci, i una tercera que és bàsica per assegurar tota la resta: la destresa digital dels recursos humans.

La solució implantada

Francesc Catalan, CIO d’Almirall destaca que l’expressió “procés de transformació digital” no creu que sigui el que realment  s’està fent a Almirall o en la majoria d’empreses de la nostra indústria sinó que s’enfoquen en digitalitzar processos que ja hi havia, més que en buscar models de negoci disruptius utilitzant les noves tecnologies.

Per una part, la proliferació d’eines internes disponibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, no només mitjançant l’ordinador, sinó també del mòbil o de la tableta, per dur a terme tota mena de tasques o, fins i tot, la gamificació de determinades activitats, fa que els empleats també desenvolupin la seva creativitat i les habilitats d’innovació que poden aplicar a àrees que tenen un impacte més directe amb els resultats de negoci.

Pel que fa a les àrees de negoci, l’empresa ha decidit enfocar-se principalment en l’àrea comercial i la de R&D.

A l’àrea comercial hi ha oportunitats d’aconseguir més eficiència a l’hora de comunicar amb els metges, fent una millor segmentació i utilitzant tot el potencial de la informació que tenim sobre les seves necessitats. També els pacients estan més connectats a les xarxes, buscant i oferint informació que els ajudi a curar la seva malaltia o, al menys, a suportar-la millor. Almirall també ha detectar oportunitats en la creació d’ecosistemes digitals que permetin aglutinar diferents actors del sector (pacients, metges, distribuïdors, centres d’investigació, hospitals, etc) i buscar sinergies que aportin valor al conjunt, en comptes de les relacions 1 a 1.

En R&D, les iniciatives estan molt enfocades a l’àrea clínica i en la millora de l’eficiència dels assajos clínics. En aquest aspecte, el CIO d’Almirall afirma que cal buscar fórmules d’aprofitar les dades del món real (RWD, real world data) per tal de poder aconseguir informació més amplia i representativa que permeti accelerar i millorar els resultats dels assajos.

Pel que fa als clients/pacients, el canal lineal de comunicació ‘empresa farmacèutica-metge-pacient’ ha evolucionat ràpidament en totes direccions, entre d’altres:

  • La proliferació de tota mena de dispositius, no només telèfons “intel·ligents” sinó també els que són capaços de mesurar i recollir dades dels paràmetres corporals, ambientals, etc.
  • La utilització de xarxes socials per compartir informació entre persones que tenen uns interessos semblants.
  • La possibilitat de conèixer millor els perfil de les persones amb qui s’interactua, que permet fer una segmentació molt més acurada i detallada per tal de poder desenvolupar i oferir serveis i productes molt més personalitzats.

Finalment, en referència al valor potencial de les dades, analitzant el que passa en altres sectors digitalment més desenvolupats, es pot comprovar que hi ha un denominador comú en tots ells, que és la forma com s’utilitza el coneixement que obtenen de les dades que hi ha al seu abast. Catalan considera que la indústria farmacèutica no serà una excepció a aquesta norma i, tot i les fortes limitacions de les regulacions sobre la utilització de dades personals (principalment, GDPR i HIPAA), hi ha oportunitats de millorar en tota la cadena de valor de forma exponencial, capturant, relacionant i obtenint coneixement de dades bàsiques.

El canvi és continu, no és realista ni prudent establir terminis. Sí que ha d’haver-hi una visió, una estratègia a alt nivell, uns processos de governança, un pressupost assignat i unes directrius que poden anar evolucionant amb el temps.

Però cal tenir en compte que estem davant d’iniciatives on en la majoria dels casos, el risc és alt, els resultats incerts i que, per tant, és necessari que contínuament es vagi analitzant el progrés, així com determinats aspectes de l’entorn que tenen una influència important, com per exemple:

  • Què fa la competència o altres sectors ?
  • Quines startups ens poden ajudar, quin model de col·laboració podem establir amb elles ?
  • Els partners que ens estan ajudant, són els més adequats ?
  • El model de relació amb el negoci tradicional és l’adequat ?

Per tant, tot i que en alguna àrea sí que inicialment es va establir un full de ruta molt definit, amb dates d’inici i final i recursos assignats, actualment tendim a treballar d’una forma més iterativa.

Beneficis

Francesc Catalan, CIO d’Almirall pensa que el  sector farmacèutic encara no està preparat per determinar quins beneficis els reporten la digitalització de processos que s’hi estan duent a terme: “tot i que ja s’entreveuen diferents àrees que individualment poden aportar valor, crec que la disrupció es produirà en el moment en que hi hagi sinèrgies entre aquestes àrees, i en que les organitzacions reguladores de US i Europa estableixin un marc que afavoreixi aquests canvis”.

Resum

Francesc Catalán, CIO d’Almirall destaca que “difícilment pot haver-hi una transformació digital sense l’acompanyament de la organització, la cultura i les habilitats de les persones. En la mesura en que aquests paràmetres (tots) s’adapten a les noves necessitats, l’empresa avançarà i aconseguirà resultats. Això afecta al perfil de les persones que es contracten, les eines digitals internes que s’utilitzen, la forma com es gestionen els projectes, els plans de formació, la gestió del rendiment, etc.”

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply